TK News
TK park ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิต
clock วันอังคารที่ 17 ต.ค. 2560
Pid-01.jpg

TK park ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) โดย นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตมีชีวิตให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการรับมอบ

Pid-04.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตามแนวคิดของสมุดมีชีวิต โดยเริ่มพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่การวางแผนผัง การปรับปรุงการจัดวางพื้นที่ภายในห้องสมุด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดทำห้องสมุด สนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม มีความทันสมัยทั้งในด้านหนังสือและสื่อสาระการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและตรงกับความต้องการของโรงเรียน และสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ครู เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

Pid-02.jpg