TK News
TK park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ
clock วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2560

TK park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์  ประเภท หนังสั้น ปี พ.ศ. 2560

DSC_6458.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท หนังสั้น ประจำปี พ.ศ. 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้TK park ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เป็นพันธมิตรร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งจัดประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการนี้นับว่าเป็นการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการนำองค์ความรู้เข้ามาผนวกกับทักษะการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึง เรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลด้วยตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันต่อไป

นางสาวสุพิชฌาย์ ชัยธัมมะปกรณ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยมุ่งมั่นที่จะใช้สื่อดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการฯ นี้นับว่าสามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลายแนวทางด้วยกัน ทั้งการอบรมให้ความรู้และเทคนิคในการผลิตหนังสั้นโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ การต่อยอดให้สร้างผลงานเพื่อส่งประกวด มาจนถึงการคัดเลือกผลงานและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

โครงการฯ ในปีนี้มีการจัดอบรม 2 แบบ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 124 คน เข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิคการสร้างและเล่าเรื่อง การแสดง การถ่ายทำหนังสั้น การใช้มุมกล้องเพื่อสื่อความหมาย การตัดต่อ การเรียงลำดับภาพ ใส่เสียงพากษ์และเสียงประกอบ ครบทุกขั้นตอน จนกระทั่งได้หนังสั้น 1 เรื่อง ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 341 คน เป็นการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตหนังสั้น การชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวอย่างหนังสั้นแต่ละเรื่อง เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตหนังสั้นได้

สำหรับการประกวดหนังสั้น เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังการฝึกอบรม ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 90 ผลงาน ในหัวข้อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 11 ผลงาน เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน จะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานแจกจ่ายให้แก่โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ หรือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี                   ผลงานเรื่อง  ซึมทรัพย์   ชมผลงานได้ที่นี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม  Art Scene             ผลงานเรื่อง  เรื่องเล่น ๆ  ชมผลงานได้ที่นี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม Silpzine                 ผลงานเรื่อง  สาน Continue  ชมผลงานได้ที่นี่

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                                ผลงานเรื่อง  อิแม่  ชมผลงานได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม Sleepless              ผลงานเรื่อง  Thai Space  ชมผลงานได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม Art Land                ผลงานเรื่อง  Follow  ชมผลงานได้ที่นี่

รางวัลพิเศษ ขวัญใจกรรมการ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

โรงเรียนพิชัย                                            ผลงานเรื่อง  ศรัทธา  ชมผลงานได้ที่นี่

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร                           ผลงานเรื่อง  ทำแบบพ่อ ทำอย่างไร?  ชมผลงานได้ที่นี่

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา                               ผลงานเรื่อง  ยามเย็น  ชมผลงานได้ที่นี่

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ                 ผลงานเรื่อง  โอกาสของผู้กล้า  ชมผลงานได้ที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ผลงานเรื่อง  เรือจ้างกลางดอย  ชมผลงานได้ที่นี่