TK News
TK park ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน
clock วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2559

 IMG_8683.JPG

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน ปี 2559" ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 32 แห่งทั่วประเทศทั้งในด้านปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความสำเร็จของแต่ละหน่วยงานเครือข่าย โดยจะนำข้อมูลไปพัฒนาความรู้ ทักษะใหม่ๆ ในการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเครือข่าย และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังช่วยกระชับ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายโดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกัน ตลอดจนการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเพื่อเติมเต็มศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้มีความน่าสนใจ และเท่าทันต่อสภาวการณ์ของโลก

network.jpg