TK News
TK park ร่วมสร้างสรรค์อุทยานความรู้กินได้น่าน
clock วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559

S__9642139.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน และทอดพระเนตรอุทยานความรู้กินได้น่าน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการของนักศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่านแล้ว ยังมีส่วนที่ให้บริการความรู้เฉพาะด้าน ในรูปแบบของ“ศูนย์ความรู้กินได้” โดยบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ จัดทำเป็นสื่อความรู้ในการทำมาหากิน และกล่องความรู้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะกับบริบทของจังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพที่หลากหลาย และส่วนที่ให้บริการความรู้ทั่วไปที่ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เข้ามาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานโดยแบ่งห้องสมุดเป็นมุมต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือทั่วไป มุมเด็ก และมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และยังสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่หลากหลาย สำหรับทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบที่เป็นเล่ม และส่วนที่เป็น E-Library ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ อาทิ สื่อการเรียนรู้ชุด "ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน" "วัตถุเล่าเรื่อง" หนังสือเสียง (Audio Book) "เกมสร้างสรรค์" TK Public Online Library และ TK Application

TK Web Banner (11).png