TK News
TK park จับมือกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี
clock วันพุธที่ 16 มี.ค. 2559

TK park จับมือกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ร่วมสร้างสรรค์“ห้องสมุดมีชีวิต” สู่ชุมชน

IMG_4361.JPG

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park โดย นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 2 โดย พลโทฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง ผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2  เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ “อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2” หรือ “SR Park” ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตตามแนวทางของ TK park อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกในจังหวัดนครราชสีมา

นับแต่นี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park และกองทัพภาคที่ 2 จะร่วมวางแผนการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป โดยในเบื้องต้นสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จะสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อทั่วไปที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ รวมทั้งให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดในด้านต่างๆ อาทิ การคัดเลือกหนังสือและสื่อ การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าภารกิจสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด เพื่อเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น ปัจจุบันมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งสิ้น 34 แห่งในพื้นที่ 24 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกพื้นที่และการจัดการในรูปแบบที่เหมาะสม สนับสนุนหนังสือ สื่อ และชุดความรู้ต่างๆ รวมถึงจัดทำสื่อสาระท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย สนับสนุนระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมโยงระบบห้องสมุดระหว่างเครือข่าย ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้คงความยั่งยืน เป็นมากกว่าห้องสมุด เกิดเป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2  ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น. โทรศัพท์ 044-255530 ต่อ 22690 หรือ www.facebook.com/SRParkSuranaree