Research
การพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กหูหนวก ย้อนกลับ

learn17.jpg

การพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กหูหนวก มีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหูหนวกซึ่งมีปัญหาด้านการเรียนรู้ภาษา ความรู้ดังกล่าวมาจากครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอนเด็กหูหนวกจากโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ ตลาดนัดความรู้ครูเพื่อศิษย์: ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อการเรียนรู้ของเด็กหูหนวก

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กหูหนวก