Research
นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ย้อนกลับ

learn08.jpg

การวิจัยเรื่องการศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับต่างประเทศ  ได้ศึกษาความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยย้อนหลังไปเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี (พ.ศ. 2531–พ.ศ. 2551) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนานโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม เพื่อทราบถึงนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน สำหรับนำแนวทางมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png ส่วนนำ

pdf.png บทที่ 1 

pdf.png บทที่ 2

pdf.png บทที่ 3

pdf.png บทที่ 4

pdf.png บทที่ 5

pdf.png บรรณานุกรม

pdf.png ภาคผนวก