ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม