ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ๒๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 13 มิ.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม