ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานดำเนินการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไต้หวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม