Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
124 ประกาศจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดทำพื้นที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24-09-2562 123 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อสำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-09-2562 122 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2562 121 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้บริการรับสมัครสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2562 120 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้และออกแบบเว็บไซต์ระบบห้องสมุดและแอปพลิเคชั่น TK park ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2562 119 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2562 118 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-09-2562 117 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้และออกแบบเว็บไซต์ระบบห้องสมุดและแอปพลิเคชั่น TK park ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-09-2562 116 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-09-2562 115 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-09-2562 114 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิกเวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-08-2562 113 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-08-2562 112 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2562 111 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2562 110 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-07-2562