Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
71 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18-10-2561 70 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 10-10-2561 69 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-10-2561 68 ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-09-2561 67 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้บริการรับสมัครสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-09-2561 66 ประกาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-07-2561 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-06-2561 64 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-06-2561 63 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-06-2561 62 ประกาศประกวดราคาจ้างอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-06-2561 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานดำเนินการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไต้หวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-05-2561 60 ยกเลิกประกาศจัดซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-05-2561 59 ประกาศประกวดราคาซื้อ LED แสดงรายการกิจกรรมหน้าทีเคพาร์คพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-04-2561 58 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2561 57 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ๒๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2561