Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
114 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิกเวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-08-2562 113 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-08-2562 112 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2562 111 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2562 110 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-07-2562 109 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 29-05-2562 108 ประกาศประกวดราคา จ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-04-2562 107 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-04-2562 106 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-04-2562 105 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25-03-2562 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างกำกับเวทีและห้องประชุม จัดหาล่าม พิธีกร อุปกรณ์หูฟังการแปล การบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อ ถอดเทป และผลิตสื่อโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21-03-2562 103 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20-03-2562 102 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-03-2562 101 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-03-2562 100 ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินการกำกับเวทีและห้องประชุม จัดหาล่าม พิธีกร อุปกรณ์หูฟังการแปล การบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อและถอดเทป และผลิตสื่อโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-03-2562