Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
96 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ดำเนินการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08-02-2562 95 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รองรับการทำงาน Smart Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2562 94 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตงานดนตรีเพื่อการเรียนรู้ดนตรีประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17-01-2562 93 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17-01-2562 92 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดหมึกพิมพ์ 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2562 91 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อสำหรับเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2562 90 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14-01-2562 89 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้งานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-01-2562 88 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค งานจัดทำและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ผ่าน New Media(Digital TK) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09-01-2562 87 ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-01-2562 86 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแนะให้แนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26-12-2561 85 ประกาศประกวดราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้งานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-12-2561 84 ประกาศประกวดราคาซื้อประตูอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ช่องทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25-12-2561 83 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียง Digital พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25-12-2561 82 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25-12-2561