Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
81 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-12-2561 80 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านวรรณกรรม ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด 27-11-2561 79 ประกาศประกวดราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-11-2561 78 ประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพบัตรสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-11-2561 77 ประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังฤษ) รวมจำนวน 8 เรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-11-2561 76 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2561 75 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-11-2561 74 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-11-2561 73 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-11-2561 72 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-10-2561 71 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18-10-2561 70 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 10-10-2561 69 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-10-2561 68 ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-09-2561 67 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้บริการรับสมัครสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-09-2561