Network Map
งานขยายผลเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ส่วนกลาง มีบทบาทสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อม ดำเนินการพัฒนาและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ "ห้องสมุดมีชีวิต" เพื่อเป็นต้นแบบและแม่ข่ายกระจายแนวคิดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยในปัจจุบันมีอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย ทั้งหมดจำนวน 34 แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด