Mini TK
 

อุทยานการเรียนรู้ระดับชุมชน

จำนวน
แห่ง
ครอบคลุม
จังหวัด

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดชุมชน หรือ Mini TK เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ มุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศวัย มีช่องการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด

  • 1. อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษขนาดย่อม (Mini SSK park)
  • 2. Mini TK ในอุทยานความรู้กินได้น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
  • 3. Mini TK ในอุทยานความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  • 4. ศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 จ.สมุทรสาคร (WCC)
  • 5. อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)