Mini TK
 

อุทยานการเรียนรู้ระดับชุมชน

จำนวน
แห่ง
ครอบคลุม
จังหวัด

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดชุมชน หรือ Mini TK เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ มุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศวัย มีช่องการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”

  • 1. Mini TK ศรีสะเกษ
  • 2. Mini TK น่าน
  • 3. ศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 จ.สมุทรสาคร
  • 4. อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
  • 5. Mini TK พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง