TK Provincial Network
 

อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด

จำนวน
34 แห่ง
ครอบคลุม
24 จังหวัด

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ดำเนินงานขยายผลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งหมายเพื่อสร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางสร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแนวคิด"ห้องสมุดมีชีวิต" ให้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการขยายผลต่อเนื่องไปสู่พื้นที่ข้างเคียง จำนวน 34 แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด

อุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต  จำนวน 22 แห่ง

1. อุทยานการเรียนรู้ยะลา

2. อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

3. อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล

4. อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park)

5. อุทยานการเรียนรู้ตราด

6. อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park

7. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)

8. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

9. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

10. ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดลำปาง 

11. ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก

12. อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

13. ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

14. อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

15. อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park)

16. อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

17. อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา

18. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

19. อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

20. อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

21. อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)

22. อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

อุทยานการเรียนรู้ ที่เตรียมเปิดให้บริการ จำนวน 8 แห่ง

อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK park)

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart Center) ระยะที่ 2 ถ.นางงาม อ.เมือง จ.สงขลา

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

อุทยานการเรียนรู้กระบี่

อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ปรับปรุงอาคารเดิม)

อุทยานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง (ปรับปรุงอาคารเดิม)

อุทยานการเรียนรู้พิจิตร (ปรับปรุงอาคารเดิม)

ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อเตรียมเปิดให้บริการใหม่)

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)