TK Provincial Network
 

อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด

จำนวน
30 แห่ง
ครอบคลุม
23 จังหวัด

งานขยายผลเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด เป็นงาน “ร่วม” สร้างเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตกับเยาวชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วไทย ในขนาดและรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มต้นจากการสานฝันสู่แดนใต้กับ TK Park ยะลา จนขณะนี้มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แล้วมากกว่า 30 แห่งใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ TK park ได้ช่วยจุดประกาย และสร้างฝันให้ห้องสมุดกลายเป็น “พื้นที่แห่งโอกาส...พื้นที่แห่งชีวิต”

อุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการ

1. อุทยานการเรียนรู้ยะลา

2. อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

3. อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล

4. อุทยานการเรียนรู้ระยอง

5. อุทยานการเรียนรู้ตราด

6. อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park

7. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

8. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

9. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง

10. ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี 

11. อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีเทศบาลนครพิษณุโลก

12. อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

13. อุทยานการเรียนรู้เชียงราย

14. อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

15. อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

16. อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

17. อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ณ โรงสีแดง

18. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

19. อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2

20. อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

21. อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา

22. อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23. อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต

24. อุทยานการเรียนรู้อุดรธานี

25. อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ

 

อุทยานการเรียนรู้ ที่เตรียมเปิดให้บริการ

26. อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

27. อุทยานการเรียนรู้กระบี่

28. อุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานี

29. อุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์

30. อุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562)