IT Training
อบรมการใช้งานโปรแกรม Node. JS
clock วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2561
หลักสูตร

อบรมการใช้งานโปรแกรม Node. JS

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Node. JS Basic
วันอังคารที่ 26 – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง / 2 วัน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการถ่ายทอดให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Node JS ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เพราะในยุคปัจจุบัน Node JS เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เนื่องด้วยความมีประสิทธิภาพ ความเร็วที่มากกว่าภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ  

ค่าธรรมเนียม : 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park

*ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐาน HTML, CSS , SQL

หลักสูตร Node JS Expert
วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น. 
(วันละ 6 ชั่วโมง / 2 วัน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อเนื่องจากการอบรม Node JS ระดับ Basic โดยมีเนื้อหาหลักสูตรทำให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Integrated with Bootstrap , Login Workshop, Setup Admin LTE Theme, Realtime System with Socket.IO,Connect with Angular JS, Routing by Angular , Deployment to Cloud Server

ค่าธรรมเนียม : 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park

*ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐาน HTML, CSS, SQL, Node JS

วัน เวลา

วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 - 17.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับสมาชิก TK park

ราคาค่าใช้จ่าย

1,200 บาท / หลักสูตร (พร้อมเอกสารและอาหารว่าง)

*หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น
โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเรียน

ผู้สนใจทุกท่าน ต้องโทรมาสอบถาม ที่หมายเลข 02-257-4300 ต่อ 301 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมและการสมัครสมาชิก TK park 
ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

1.ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันเรียนด้วย ตนเองที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ณ จุดชำระเงินด้านหน้า TK park 
2.ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร

โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 052-0-02051-0

ชื่อบัญชี สบร.-สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท รบกวนส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียดที่อยู่ข้างล่างนี้ 

กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02- 257-4332 

ถึง: งานฝึกอบรม เขียนระบุใน Fax มาดังนี้ 

- ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน 
- หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนและวันที่เรียน 
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

หรือ สแกนใบ pay in ส่งมาอีเมล์ apiradee@tkpark.or.th , saksri@tkpark.or.th 

เงื่อนไขการอบรม 

1. การจองหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จองโอนเงินและแฟกซ์ใบ Pay in ของผู้ลงทะเบียนมายัง TK park เท่านั้น 
2. จองหลักสูตรต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันที่จะอบรมหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 3 วัน 
3. ในการเปิดหลักสูตรต้องมีผู้ลงทะเบียน 5 คนขึ้นไป ถ้าจำนวนผู้จองอบรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้นี้ ทาง TK park สามารถเลื่อนการอบรมหรือนำเงินค่าอบรมคืนให้แก่ผู้จองได้ 
4. TK park จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาที่กำหนดได้ และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

สมัครเป็นสมาชิก TK park รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่บุคคลอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือ เกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมาชิกท่านละ 100 บาท/ปี 

- บุคคลที่อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่ถึง 60 ปี ค่าสมาชิกท่านละ 200 บาท/ปี