หัวใจตื่นรู้
ชื่อเรื่อง
หัวใจตื่นรู้
ผู้แต่ง
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และ ณัฐนภ ตระกลธนภาส
สำนักพิมพ์
Sook
เลขเรียกหนังสือ
294.34 .ธ72

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตองและก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์ ซึ่งมักกลายเป็นตัวขวางกั้นความตื่นรู้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องแบ่งแยกให้เกิดฝักฝ่าย แทนที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของความตื่นรู้