Academic Books
6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue
ชื่อเรื่อง
6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue
ผู้แต่ง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2554
เลขเรียกหนังสือ
027.0593 .ท31

6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue ได้รวบรวมผลงานและประสบการณ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในรอบ 6 ปี  ซึ่งได้สร้างสรรค์พื้นที่และกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้ค้นพบตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากผู้รู้และการลงมือปฏิบัติจริง  ผลงานที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์รับรู้  คือการจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการอ่านในสังคมไทย