Academic Books
คู่มือการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ผู้แต่ง
ดร. ชุติมา สัจจานันท์ , ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2554
เลขเรียกหนังสือ
027.593 .ช44

ห้องสมุดจำเป็นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดในฐานะเครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของห้องสมุด  คู่มือการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้เกี่ยวข้องกับห้องสมุด นำมาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ไปใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด