ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช!
ชื่อเรื่อง
ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช!
ผู้แต่ง
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ กมลรัตน์ ฉิมพาลี
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
371.102 .ว37

ไกด์บุ๊กที่จะช่วยให้ครูอาจารย์เข้าใจแนวคิดเรื่องการสอนและการประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางปฎิบัติจริง และยังช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โลกของการศึกษา และแนวทางการพัฒนาตนเอง ผู้ปกครองจะได้ทราบถึงวิธีทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและรักการเรียนรู้ ตลอดจนผู้สนใจการศึกษาจะได้ทราบคำตอบข้อสงสัยที่ว่า ทำอย่างไรให้การเรียนการสอนและการสอบมีคุณภาพจริงๆ ใช้ได้จริงๆ กับเด็กไทยของเรา