Digital future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล
ชื่อเรื่อง
Digital future : อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล
ผู้แต่ง
สฤณี อาชวานันทกุล
สำนักพิมพ์
โอเพ่นเวิลด์ส
เลขเรียกหนังสือ
303.4 .ส104ด

รวมข้อเขียนว่าด้วยอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของประชาชนยุค 2.0 ซึ่งไม่อาจถูกกักขังด้วยความคิดแบบยุคอนาล็อก โลกที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและพลเมืองเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี กรณีศึกษาเชิงรูปธรรมจากทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดก้าวย่างสู่อนาคตสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา