The people's king พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ชื่อเรื่อง
The people's king พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ผู้แต่ง
นิตยสาร Hello!
สำนักพิมพ์
นิตยสาร Hello!
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .พ367

นิตยสาร Hello! ได้รวบรวมและจัดทำหนังสือรวมภาพถ่าย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพตลอด 70 ปี พร้อมเรื่องราวพิเศษที่ไม่ตีพิมพ์มาก่อนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมบันทึกความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย