วังแตก
ชื่อเรื่อง
วังแตก
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
สำนักพิมพ์
ดอกหญ้า 2000
เลขเรียกหนังสือ
959.3042 .ก34 2560

ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งของไทย การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองบริหารราชการแผ่นดินจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้ก่อการครั้งนั้นเรียกว่า “คณะราษฎร” การปฏิวัติครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อราชวงศ์ไทยเป็นอันมาก บางท่านถึงขั้นวังแตกสาแหรกขาด สร้างความสับสน หวาดผวาในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ และบางท่านเกือบถูกสังเวยชีวิตด้วยอำนาจกระหายบ้าคลั่งของผู้ครองประเทศ