ธรรมดีที่พ่อทำ
ชื่อเรื่อง
ธรรมดีที่พ่อทำ
ผู้แต่ง
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สำนักพิมพ์
ดีเอ็มจี
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .ด51

หนังสือเล่มนี้สะท้อนความรู้สึกของผู้เขียนในฐานะคนไทยที่เขียนขึ้นด้วยหัวใจ เพื่อสะกิดความรู้สึกของคนไทยให้ลงมือกระทำและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในขณะที่ทุกคนยังมีโอกาส โดยรวบรวมและนำเสนอ พระราชกรณียกิจอันเป็นที่สุด เรื่องราวประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่ง รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ “ทรงงานติดดิน" ท่ามกลางประชาชนแทบทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากยิ่งมาตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้