7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
ชื่อเรื่อง
7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
ผู้แต่ง
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
สำนักพิมพ์
ดีเอ็มจี
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .ว835

หนังสือชุดทั้งหมด 7 เล่ม ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและตำนานแห่งความเป็นชาติที่คนไทยต้องอ่าน เพื่อเรียนรู้ถึงการต่อสู้ฝ่าฟันของบรรพชนไทย ภายใต้การนำของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ทั้งในยุคสมัยของการรวมชาติ สร้างชาติ กู้ชาติ รักษาชาติ และพัฒนาชาติ ซึ่งปรากฏชัดอยู่ในพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ ที่ล้วนแต่ต้องทรงเหนื่อยยากตรากตรำ ทำงานหนักด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละให้ได้แม้ชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติและประโยชน์สุขของประชาชน