น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่
ชื่อเรื่อง
น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่
ผู้แต่ง
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขเรียกหนังสือ
959.35 .ภ33

หนังสือเล่มนี้มิใช่งานเขียนประวัติศาสตร์ลาปางเพื่อตอบโจทย์ให้แก่สังคมลำปางเท่านั้น แต่ผู้เขียนต้องการนำเสนอว่าเราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในฐานะพลวัตของสังคมเมืองขนาดกลางอันจะนำไปสู่การเปรียบเทียบและสร้างความเข้าใจความเป็นไปของสังคมท้องถิ่นในปัจจุบันได้