การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์
ชื่อเรื่อง
การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์
ผู้แต่ง
ฉมังฉาย
สำนักพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์
เลขเรียกหนังสือ
รส .ม544ก

12 เรื่องสั้นคัดสรร ของ "ฉมังฉาย" นักเขียนรุ่นใหม่ ความน่าสนใจอยู่ที่เนื้อหาแก่นสารผสมรูปแบบการนำเสนอชีวิตของตัวละครหลากหลายอาชีพในบริบทแวดล้อมของสังคมไทยร่วมสมัย ด้วยวิธีประชดประชัน เสียดสี ที่ตัวละครเหล่านั้นเปรียบได้ดังการพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์ เช่น การที่ลูกหลานของชาวนาเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่ง แล้ววันหนึ่งก็ได้เห็นภาพของชาวนาอันเป็นบรรพบุรุษเดินทางเข้ามาประท้วงยังสำนักงานของธนาคาร เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์อันควรได้ หรือ การที่หญิงไทยจำนวนหนึ่ง มีค่านิยมหนึ่งในการมีสามีเป็นชาวฝรั่ง ตลอดถึงค่านิยมและความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่นักเขียนพยายามนำเสนอให้เห็นถึงความตกต่ำ ความไม่สมประกอบของแต่ละเมล็ดพันธุ์