Articles
ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561 ย้อนกลับ

info_cover.jpg

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีการนำเสนอผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55,920 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และการจัดทำหนังสือ ‘เข็ม’ รวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีของทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อสังเกตจากผลการสำรวจ ตลอดจนเนื้อหาในหนังสือจะทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ ตลอดเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน

 01_1.png

01_2.png

01_3.png

01_4.png

01_5.png

01_6.png

01_7.png

01_8.png

01_9.png

01_10.png

01_11.png

01_12.png 

ดาวน์โหลดไฟล์ Info Graphic ผลสำรวจการอ่านประชากรปี 2561 จำแนกตามช่วงอายุ

ฟัง TK Podcast ตอน สิ้นสุดวาทกรรมคนไทยอ่านน้อย โจทย์ที่ยากกว่าคือสร้างนิสัยรักการอ่าน ที่นี่