Articles
วันวชิราวุธ ย้อนกลับ

วันวชิราวุธ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.jpg

 

 วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี หรือเดิมเรียกันว่า วันวชิราวุธานุสรณ์ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ในลำดับที่ ๖ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อทรงพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี” ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ จึงเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคโลหิตเป็นพิษ ขณะทรงพระชนมายุ ๔๕ พรรษาเศษ รวมเสด็จดำรงสิริราชสมบัติ ๑๕ ปี

ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงทะนุบำรุงประเทศชาติต่อจากพระราชบิดาให้เจริญก้าวหน้าไปมากมาย โดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ ทรงพระปรีชาสามารถในด้านพระราชนิพนธ์ จนได้รับพระสมัญญาภิไธยว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งหมายถึง มหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ก็ได้ประกาศยกย่องพระองค์ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

เนื่องทรงศึกษาวิชาการทหารมาจากยุโรป เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงโปรดให้บำรุงการทหารให้เข้าหลักสากลตามแบบอารยประเทศ เช่น โปรดให้ตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารขึ้นใหม่ ตั้งกรมอากาศยาน (ต่อมาเป็นกองทัพไทย) โปรดให้ตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายจะอบรมให้คนไทยและเด็กไทยเกิดความสามัคคี มีความรักชาติ รู้จักการป้องกันประเทศ ในส่วนเฉพาะเด็กยังมุ่งเน้นให้รู้จักพึ่งพาตนเองและเริ่มทำประโยชน์แก่คนอื่นและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6.jpg

ในด้านการศึกษา โปรดให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให้เด็กอายุระหว่าง ๗ – ๑๔ ปี ต้องเข้าโรงเรียน ทรงก่อตั้งโรงเรียนแทนการสร้างวัด สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับสูง (อุดมศึกษา)

ทรงตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล กำหนดให้สตรีโสดว่า “นางสาว” เมื่อแต่งงานแล้วให้เปลี่ยนเป็น “นาง” โปรดให้ไว้ผมยาวและนุ่งผ้าถุง ทรงเปิดสถานเสาวภา สร้างสะพานพระราม ๖ ออกกฎหมายเกี่ยวกับเอกสาร และหนังสือพิมพ์กฎหมาย (พระราชบัญญัติ)

ดุสิตธานี.jpg

ในด้านการปกครองได้ทรงจัดทดลองให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต เรียกว่า ดุสิตธานี มีนคราภิบาล เป็นผู้ปกครอง มีผู้แทนราษฎรที่ชาวดุสิตธานีเลือกตั้งเข้ามา เรียกว่า “เชษฐบุรุษ” มีการประชุมสภา มีการไฟฟ้า การสาธารณสุข การไปรษณีย์ และการภาษีอากรอยู่พร้อม

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การพระราชทานบรรดาศักดิ์ และพระราชทินนามแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง

 

ข้อมูลอ้างอิง

พงษ์ ณ พัฒน์. (2551). วันสำคัญไทยนอกปฏิทิน. กรุงเทพฯ:  แสงดาว.

สมบัติ จำปาเงิน. (2527). วันสำคัญของเรา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.udclick.com/home1/index.php?option=com_content&task=view&id=85162&Itemid=133021

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:  http://hilight.kapook.com/view/31238.

Credit ภาพประกอบ 

ร้อยเอ็ดโฟโต้