Academic Books
รวมมิตร คิด เรื่อง การเรียนรู้ ย้อนกลับ
cover_forum2014_in.jpg

 

การสร้างสังคมฐานความรู้จำเป็นต้องทำความเข้าใจแนวโน้มรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของชนดิจิทัล เพื่อที่จะตอบโจทย์วิธีสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อคนรุ่นใหม่ และปรับเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม“รวมมิตร คิด เรื่อง การเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนยุคดิจิทัล” เป็นหนังสือที่มีประเด็นเนื้อหาสำคัญว่าด้วยการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เรียบเรียงจากเอกสารการบรรยายของวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ และบทสัมภาษณ์วิทยากรชาวไทยไว้ในเล่มเดียวกัน ได้แก่ เอียน จูคส์ (Ian Jukes), ดร.เจิ้ง ฉู่ เสียน (Tseng Shu-hsien), ดร.มีชัย วีระไวทยะ, ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา, ครูซูไรยา อาแด, ครูวิเชียร ไชยบัง, ธนบูรณ์ สมบูรณ์, นที จารยะพันธุ์ และคณิต อร่ามกิจโพธา

pdf.png รวมมิตร คิด เรื่อง การเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนยุคดิจิทัล