Academic Books

"เข็ม"

          สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561 ประกอบด้วยผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์สำคัญในโลกการอ่านของไทย ทั้งห้องสมุด ร้านหนังสือ นิตยสารและสื่อออนไลน์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในอดีตและมองไปในอนาคตอย่างมีทิศทาง

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เข็ม

Khem_cover.png