Academic Books

โหล

หนังสือ โหล ตีพิมพ์สำหรับงานประชุม TK Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้มาเป็นเวลาครบ 12 ปี จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหนังสือให้มีนัยพ้องกับห้วงเวลาที่มาบรรจบ

เนื้อหาของหนังสือนำเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งควรอยู่บนแนวคิดด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ โดยได้รวบรวมประสบการณ์การปรับตัวของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จากนานาประเทศที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมาก่อน รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ที่นี่

 

 

12_book_cover.jpg