Academic Books
เต็มสิบ ย้อนกลับ

10year300.jpg

“เต็มสิบ” 10 ปีทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อมูลและปรากฏการณ์การอ่านและการเรียนรู้ของสังคมไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งบวกและลบต่อพฤติกรรมการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการอ่านและการเรียนรู้ เนื้อหาที่น่าสนใจในเล่ม อาทิ บทบันทึก 10 ปีทีเคพาร์ค, 10 ปรากฏการณ์เด่นของไทย 2548-2557, 10 แนวโน้มการอ่านและการเรียนรู้, บทสัมภาษณ์และการบรรยาย และสกู๊ปเกี่ยวกับแวดวงหนังสือและการอ่าน ฯลฯ

pdf.png "เต็มสิบ" 10 ปีทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย