Academic Books
อ่านเขา อ่านเรา ย้อนกลับ

read_250.jpg

หนังสือ อ่านเขา อ่านเรา เป็นหนังสือรวมบทความที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) จำนวน 6 เรื่อง และบทความที่นำเสนอในการประชุมเมื่อปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011) จำนวน 7 เรื่อง รวมถึงการสัมมนาวิชาการ TK Forum 2011 จำนวน 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 14 บทความ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการอ่านและนโยบายการอ่าน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม พม่า อินเดีย มาเลเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

pdf.png อ่านเขา อ่านเรา 14 บทความ ส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ