Academic Books
6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue ย้อนกลับ

6TK_250x576.jpg

6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue ได้รวบรวมผลงานและประสบการณ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในรอบ 6 ปี  ซึ่งได้สร้างสรรค์พื้นที่และกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้ค้นพบตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากผู้รู้และการลงมือปฏิบัติจริง  ผลงานที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์รับรู้  คือการจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการอ่านในสังคมไทย

pdf.png 6 ปี TK park Learning Society, Ready to Continue