Academic Books
5 ปี TK park Moving to the Future ย้อนกลับ

5TK_250x586.jpg

5 ปี TK park Moving to the Future ได้รวบรวมผลงานและประสบการณ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ในการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในรอบ 5 ปี  ซึ่งได้สร้างสรรค์พื้นที่และกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้ค้นพบตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากผู้รู้และการลงมือปฏิบัติจริง  ผลงานที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์รับรู้  คือการจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการอ่านในสังคมไทย

pdf.png 5 ปี TK park Moving to the Future