Academic Books
ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิต ย้อนกลับ

Key-succees-LIB_250x525.jpg

ประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก  ในประเทศอังกฤษมีหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ  และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วไป  ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิต ข้อคิดและประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านจากประเทศอังกฤษ  จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องสมุด และสนใจกิจกรรมการอ่าน การเรียนรู้  เพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ  

pdf.png ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิต