TK News
TK park จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.
clock Tuesday 22 May 2018

nfe-02.jpg

TK park จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดประชาชนภายใต้นโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ยุค Thailand 4.0 มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบรรณารักษ์ในสังกัด กศน. เข้ารับการอบรมดังกล่าวจำนวน 163 คน โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ

  • “Innovation Thinking: การคิดเชิงนวัตกรรม” โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” โดย ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  • “การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาสายงานบรรณารักษ์” โดยนายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางสาวประนัดดา ปะนัดตัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • “เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

 nfe-03.jpg nfe-04.jpg