TK News
TK park ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก
clock Friday 08 Sep 2017

TK park ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้โครงการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร

TK Web Banner 600-347.png

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ภายใต้โครงการจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 60 โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิตจากหน่วยทหาร 10 แห่ง เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหารจากอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR park) ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ ศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา (WCC) กองพันทหารสื่อสารที่ 101  กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานจนเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานทหารอื่นๆ และเป็นที่มาของการขยายผล “โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร” ไปสู่ค่ายทหารอื่นๆ ทั่วประเทศ

21272548_1008317039310280_8375726642547757508_n.jpg21232086_1008317249310259_4747593068031756527_n.jpg

ในการอบรมครั้งนี้อุทยานการเรียนรู้ TK park ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Lib อย่างละเอียด การติดตั้งและใช้งานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายในห้องสมุดที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัย  สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชาชนทั่วไปในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้

21231742_1008317519310232_8710658972854462965_n.jpg