ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 26 Jun 2019 ถึง Friday 28 Jun 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม