ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 24 Apr 2019 ถึง Friday 26 Apr 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม