ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 27 Mar 2019 ถึง Monday 1 Apr 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม