ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดหมึกพิมพ์ 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 9 Jan 2019 ถึง Monday 14 Jan 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม