ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแนะให้แนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 19 Dec 2018 ถึง Monday 24 Dec 2018
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม