Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
No.
Subject
Date
103 ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดทำพื้นที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในรูปแบบอุทยาน การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19-09-2019 102 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อสำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-09-2019 101 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2019 100 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้บริการรับสมัครสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2019 99 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2019 98 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้และออกแบบเว็บไซต์ระบบห้องสมุดและแอปพลิเคชั่น TK park ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2019 97 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-09-2019 96 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้และออกแบบเว็บไซต์ระบบห้องสมุดและแอปพลิเคชั่น TK park ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-09-2019 95 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-09-2019 94 ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-09-2019 93 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2019 92 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2019 91 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-07-2019 90 ประกาศประกวดราคา จ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-04-2019 89 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-04-2019