Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีคัดเลือก
No.
Subject
Date
07 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ครั้งที่ 3 06-06-2017 06 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05-04-2017 05 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ครั้งที่ 2 15-03-2017 04 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 05-01-2017 03 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับอุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21-11-2016 02 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 03-11-2016 01 ประกวดราคางานจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมแนะให้แนว ประจำปีงบประมาณ 2560 13-10-2016