Local Knowledge Park
 

stun.jpg 

อุทยานการเรียนรู้ TKpark เทศบาลเมืองสตูล (TK park Satun)

 

his.jpg

“เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประตูเมืองชายแดน” จากคำขวัญนี้ สะท้อนได้ถึงนโยบายของจังหวัดสตูลที่มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างชัดเจน เมื่อเทศบาลเมืองสตูลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้  โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่  และปรารถนาเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของสตูลเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ จึงริเริ่มแนวคิดในการสร้างห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเป็นขุมทรัพย์แห่งมันสมองของเด็กทั้งจังหวัด อันเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต

อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยแนวคิดของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผสานความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อร่วมเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณสถานที่อาคารเทศบาลฯหลังเก่า อันเป็นอาคารแบบ 2 ชั้น ภายในมีพื้นที่ทั้งสิ้น  800 ตารางเมตร ทั้งหมดล้วนได้รับการออกแบบในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ส่วนบริการห้องสมุดมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเพศ วัย โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” สำหรับเยาวชนและประชาชน ประกอบไปพื้นที่บริการด้วย 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนที่ 1 ประชาสัมพันธ์และจุดนัดพบ ที่มีบรรยากาศผ่อนคลายและทันสมัย ให้บริการทั้งสื่อหนังสือและมัลติมีเดีย  โซนที่ 2 Relaxation เป็นโซนสำหรับอ่านหนังสือ นิตยสาร วารสาร โซนที่ 3 ให้บริการสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีทั้งหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งมีห้องสำหรับอัดเสียงเพื่อบันทึกหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดโซนที่ 4 Kid station ที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก โซนที่ 5 คือพื้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  โซนที่ 6 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ เพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ที่หลากหลาย และโซนที่ 7 ห้องมัลติมีเดียสำหรับการฉายภาพยนตร์ ที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา 

นอกจากอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองสตูล จะเป็นสถานที่สำหรับการแสวงหาความรู้แล้ว ยังเป็นที่ที่ก่อให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ ก่อเกิดความเชื่อมโยงและผสมผสานความแตกต่าง ทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม ให้กลายเป็นความสมานฉันท์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขนาดพื้นที่ : 800 ตารางเมตร

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ถนนเจษฏางค์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 074-723-360 -1