about Jobs about
TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
ร่วมงานกับเรา
สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช่ และมีความสนใจ สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส ปฏิบัติงาน ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
จำนวน 1 อัตรา | ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สำนักทรัพยากรบุคคล
 
OKMD : คุณสุรัตนวดี เรืองศรี โทร.02-105-6502 : www.okmd.or.th
 
 
 
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
Photo รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
Degree/Transcript สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา และทรานสคริป
Home Registration สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
Military Status เพศชาย ต้องแสดงหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร
Experience หากมีประสบการณ์ ต้องส่งหลักฐานรับรองผ่านงานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
Career Qualifications ผู้สมัครฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องส่งหลักฐานตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระบุไว้
การรับสมัคร และการคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th ยื่นใบสมัครที่สำนักงานในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังนี้
about
สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทาง E-mail **
สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สำนักงานเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี และสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เช่นกัน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ about 02 105 6500 ต่อ 401, 402 และ 403