TK Provincial Network
 

 

hatyai002.jpg 

หน่วยงานความร่วมมือ: เทศบาลนครหาดใหญ่

ความเป็นมา: เทศบาลนครหาดใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดอันเป็นแหล่งความรู้ที่มีบทบาท สำคัญยิ่งต่อชุมชนในการนำเสนอเรื่องราว องค์ความรู้ วิทยาการต่างๆ ตลอดถึง การชี้แนะและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย จึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามทันสมัยยิ่งขึ้นประกอบกับการพัฒนาคลังความรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ต่อมาทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ขยายแนวคิดนี้สู่โครงการอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ โดยการเพิ่มจำนวนพื้นที่ แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ขึ้นในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุด ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที (ICT Learning Center)

 hatyai001.jpg

ข้อมูลพื้นฐาน

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ: วันที่ 8 เมษายน 2558

พื้นที่บริการ: อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่, ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่, ศูนย์ ICT Learning Center

ที่อยู่: อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ ถนนมนตรี 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

        ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 87 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110       

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

เวลาทำการ:     วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

                    ปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก: 100 บาท

การต่ออายุสมาชิก: 100 บาท

การยืม – คืน หนังสือ: สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม / 7 วัน

ค่าประกันหนังสือ: หนังสือภาษาไทย  100 บาท

ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด: หนังสือภาษาไทย  5 บาท / เล่ม / วัน

โทรศัพท์ :   074 231622

Facebook: https://www.facebook.com/tkparkhatyai/

 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่

เวลาทำการ:     วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

                    ปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก: 100 บาท

การต่ออายุสมาชิก: 100 บาท

การยืม – คืน หนังสือ: สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม / 7 วัน

ค่าประกันหนังสือ: หนังสือภาษาไทย  100 บาท

ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด: หนังสือภาษาไทย  5 บาท / เล่ม / วัน

โทรศัพท์  074 231622

Facebook: https://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชน-เทศบาลนครหาดใหญ่-135266573228534/

 

ศูนย์ ICT Learning Center

เวลาทำการ:  วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

                  ปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก: อายุ 5 ปี ขึ้นไป ฟรี

การยืม – คืน หนังสือ: สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม / 7 วัน

การให้บริการอื่นๆ :

  • คอมพิวเตอร์ ใช้บริการได้คนละ 1 ชั่วโมง

โทรศัพท์:  074 225 158

อีเมล:   hatyai_public_Library@hotmail.com

เว็บไซต์:  www.hatyaicity.go.th/education/detail/13

Facebook:  https://www.facebook.com/ICTLerningCenterHatyai/