Local Knowledge Park
 

hatyai_pk.jpg 

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ (Hatyai Knowledge Park)

เทศบาลนครหาดใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงมุ่งมั่นจะพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของเมือง

 

his.jpg

สำหรับมุมมองด้านการพัฒนาทางสังคมและการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่เล็งเห็นว่าห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชุมชนในการนำเสนอเรื่องราว องค์ความรู้ วิทยาการต่าง ๆ ตลอดถึงการชี้แนะ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

เทศบาลนครหาดใหญ่แสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ โดยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK parkในปี พ.ศ. 2553 เพื่อสร้างสรรค์แนวทางแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต”

นับแต่นั้นมา  การพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมก็เกิดขึ้น พื้นที่ของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามทันสมัยยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาคลังความรู้ การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ต่อมา ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ขยายแนวคิดนี้สู่โครงการอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ โดยการเพิ่มจำนวนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล  ปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ขึ้นในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการในวันที่ 26 พย. 2556  และ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ICT Learning Center)

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

พื้นที่บริการ :

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

ศูนย์ ICT Learning Center

ที่อยู่ : ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 87 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

        อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ ถนนมนตรี 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

        ศูนย์ ICTLearningCenter ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เวลาทำการ :

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00น.- 18.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.000 น.- 18.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น   

(ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์ ICT Learning Center

วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

(ปิดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 074 254399, 074-231622

อีเมล :  hatyai_public_library@hotmail.com