Local Knowledge Park
 

LKpark.jpg 

อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park)

his.jpg

ลำปางได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญและร่วมกันส่งเสริม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต เทศบาลนครลำปางจึงร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สร้างสรรค์และพัฒนาหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ในชื่อ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง หรือ LampangKnowledgePark (LK Park) อันเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายลำปางนครแห่งการอ่านได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยภายในมีพื้นที่ให้บริการ อาทิ มุมเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน (ห้องหนังสืออ้างอิง), ห้อง IT บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดเด็ก Kids Zone, มุมนวนิยาย

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ขนาดพื้นที่ : 1,300 ตารางเมตร

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เวลาทำการ :

ทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น.

(ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 054-217-149

อีเมลล์ : lkpark_58@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/LK PARK อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง