Exhibition Kits
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
Saturday 18 Aug 2018

goodlife-655x315.jpg

นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว

ปัจจุบัน บริบทความเป็นอยู่ของคนในประเทศมีแนวโน้มที่จะหันเหเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองสูง การบริโภคผักจึงหันมาซื้อเพื่อการบริโภคมากกว่าการปลูกด้วยตนเอง แต่ผักที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปนั้นมีความเสี่ยงที่จะเจือปนด้วยสารเคมี ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว และแม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการหันมาจำหน่ายผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น แต่ผักเหล่านั้นก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงกว่าผักทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคยังมีข้อจำกัดการเข้าถึงด้วยเรื่องกำลังซื้อ

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนิทรรศการ “ชีวิตดี๊ดี...วิถีสวนครัว” โดยเนื้อหานิทรรศการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยการหันมาเป็นผู้ผลิตด้วยตัวเอง เน้นการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริโภคผักสวนครัว และแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่บริบทใดก็สามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัดรายจ่ายและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว ยังเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอีกด้วย

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการดี๊ดี วิถีสวนครัว


Vegetable-01.jpgVegetable-02.jpg

Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10